Home > Blossary: Martial Arts
Martial arts are codified systems and traditions of combat practices, which are practiced for a variety of reasons: self-defense, competition, physical health and fitness, entertainment, as well as mental, physical, and spiritual development.

Category: Sports

11 Terms

Created by: stanley soerianto

Number of Blossarys: 107

My Terms
Collected Terms

Bojuka is a self defense system. Training emphasizes simple techniques using common gross motor skills that are maintained under stressful conditions. Bojuka teaches threat elimination through awareness, avoidance, and the reasonable use of force. The Bojuka Self Defense System includes blocks, body movement, grappling, joint manipulation and strikes to vital points of the body and central nervous system. The core techniques are designed to be committed to muscle memory and function in a variety of different assault scenarios.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Bojuka jest systemem samoobrony. Trening kładzie nacisk na proste techniki oparte na podstawowych zdolnościach motorycznych utrzymanych nawet pod wpływem stresu. Bojuka uczy eliminacji zagrożenia poprzez świadomość jego istnienia, unikanie go i rozsądne użycie siły. System Samoobrony Bojuka zawiera bloki, ruchy ciała, chwyty, wykręcanie stawów i ciosy w ważne części ciała i centralny układ nerwowy. Techniki są zaprojektowane tak, by wykorzystywać pamięć mięśniową i funkcjonują w wielu różnych scenariuszach napaści.

Domain: Sports; Category: Martial arts

T'ai chi ch'uan is an internal Chinese martial art practised for both its defense training and its health benefits. It is also typically practised for a variety of other personal reasons: its hard and soft martial art technique, demonstration competitions, and longevity. As a result, a multitude of training forms exist, both traditional and modern, which correspond to those aims. Some of t'ai chi ch'uan's training forms are especially known for being practised with what most people would categorise as slow movement.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Tai chi chuan jest chińską sztuką walki trenowaną zarówno w celach nauki samoobrony jak i z przyczyn zdrowotnych. Jest także praktykowane z wielu różnych osobistych powodów: miękkich i twardych technik, pokazów i długowieczności. W rezultacie istnieje wiele form treningu, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych, które odpowiadają poszczególnym celom. Niektóre z technik tai chi chuan są znane z tego, że są praktykowane w formie powolnych, niespiesznych ruchów.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Sumo is a competitive full-contact wrestling sport where a wrestler attempts to force another wrestler out of a circular ring or to touch the ground with anything other than the soles of the feet. The sport originated in Japan, the only country where it is practiced professionally.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Sumo jest w pełni kontaktowym sportem zapaśniczym gdzie zapaśnicy starają się wypchnąć się nawzajem z okrągłego ringu lub zmusić przeciwnika do dotknięcia ziemi innymi częściami ciała niż tylko podeszwy stóp. Sport pochodzi z Japonii i tylko tam jest uprawiany zawodowo.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Choi Kwang Do is a martial art developed by Kwang Jo Choi. The style relies more on flexibility and fluidity of movement as opposed to the more rigid lines of some other martial arts. To achieve this it employs yoga-based stretching to develop the flexibility of practitioners.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Choi Kwang Do jest sztuką walki rozwiniętą przez Kwanga Jo Choi. Ten styl w dużej mierze opiera się o giętkość i płynność ruchów, w przeciwieństwie do bardziej sztywnych ruchów w innych sztukach walki. By osiągnąć ową płynność i giętkość często stosowane są ćwiczenia rozciągające oparte na jodze.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Wing Chun, also romanised as Ving Tsun or Wing Tsun, is a concept-based Chinese martial art and form of self-defense utilising both striking and grappling while specialising close-range combat.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Zapisywane także jako Ving Tsun lub Wing Tsun jest chińską sztuką walki i formą samoobrony opartą na użyciu zarówno uderzeń jak i chwytów podczas walki w bliskim kontakcie.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Aikido is a Japanese martial art developed by Morihei Ueshiba as a synthesis of his martial studies, philosophy, and religious beliefs. Aikido is performed by blending with the motion of the attacker and redirecting the force of the attack rather than opposing it head-on. This requires very little physical strength, as the aikidōka (aikido practitioner) "leads" the attacker's momentum using entering and turning movements. The techniques are completed with various throws or joint locks.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Aikido jest japońską sztuką walki rozwiniętą przez Moriheiego Ueshibę. Jest syntezą jego studiów na temat walki, filozofii i wierzeń religijnych. Aikido polega na dopasowaniu się do ruchów atakującego i przekierowaniu siły ataku zamiast wprost się jej sprzeciwiać. Wymaga bardzo mało siły fizycznej ponieważ aikidoka (osoba trenująca aikido) "kieruje" środkiem równowagi przeciwnika używając ruchów wprowadzających i skręcających. Techniki te są uzupełniane przez różne rzuty i blokady.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Jujutsu is a Japanese martial art and a method of close combat for defeating an armed and armored opponent in which one uses no weapon or only a short weapon. Jujutsu developed among the samurai of feudal Japan as a method for defeating an armed and armored opponent in which one uses no weapon, or only a short weapon.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Jujitsu jest japońską sztuką walki i metodą walki w bliskim kontakcie. Pozwala pokonać uzbrojonego przeciwnika gołymi rękami lub z użyciem tylko krótkiej broni. Jujitsu zostało rozwinięte przez samurajów w feudalnej Japonii jako metoda pokonania uzbrojonych przeciwników.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Judo is a modern martial art, combat and Olympic sport created in Japan in 1882 by Jigoro Kano. Its most prominent feature is its competitive element, where the objective is to either throw or takedown an opponent to the ground, immobilize or otherwise subdue an opponent with a pin, or force an opponent to submit with a joint lock or a choke. Strikes and thrusts by hands and feet as well as weapons defenses are a part of judo, but only in pre-arranged forms and are not allowed in judo competition or free practice. A judo practitioner is called a judoka.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Judo jest nowoczesną sztuką walki i sportem Olimpijskim. Zostało stworzone w Japonii w 1882 roku przez Jigoro Kano. Najbardziej istotną cechą jest element rywalizacji. Celem jest rzucić lub obalić przeciwnika na ziemię, unieruchomić go lub zmusić do poddania się za pomocą dźwigni lub duszenia. Uderzenia i ciosy rękami i nogami są częścią judo, ale tylko w ustalonych wcześniej formach i nie są dozwolone podczas zawodów judo. Osoba praktykująca judo jest określana jako "judoka"

Domain: Sports; Category: Martial arts

Capoeira is a Brazilian martial art that combines elements of dance, acrobatics and music, and is sometimes referred to as a game. It was developed in Brazil mainly by African descendants (N'golo, or zebra dance - a kind of dance in which the participant uses their feet to kick the head of their opponent similar to how a zebra moves.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Capoeira jest brazylijską sztuką walki łączącą elementy tańca, akrobatyki i muzyki, czasem jest określana jako gra. Rozwinęła się w Brazylii, głównie za pośrednictwem ludzi o korzeniach Afrykańskich (N'golo lub taniec zebry to rodzaj tańca w którym uczestnicy używali nóg by kopnąć głowę partnera, na podobieństwo ruchów zebry). capoeira zawiera wiele elementów realnej walki i samoobrony, akrobatyczne ewolucje, kopnięcia oraz obalenia.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Sambo is a Russian martial art and combat sport. The word "SAMBO" means "self-defense without weapons". Sambo is relatively modern since its development began in the early 1920s by the Soviet Red Army to improve their hand-to-hand combat abilities.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Sambo jest rosyjską sztuką walki i dyscypliną sportową. Słowo SAMBO to skrót od Сaмооборона Без Оружия (Samoobrona bez użycia broni) Sambo jest dość nową sztuką walki. Jego rozwój rozpoczął się na początku lat 20-tych w Sowieckiej Armii Czerwonej. Żołnierze ćwiczyli Sambo by poprawić swoje umiejętności w walce wręcz.

Domain: Sports; Category: Martial arts

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Blossary containing nerve cell related deseases.

Category: Health

By: stanley soerianto

Fitness trackers will someday be obviated by ...

Category: Technology

By: stanley soerianto

Some of the most renowned actors of the United ...

Category: Entertainment

By: stanley soerianto

The aim of this list of programming languages is ...

Category: Languages

By: stanley soerianto