Home > Blossary: The Moon
Name: Moon Age: 4.5 billion years old Mass: 73'490'000'000'000'000 million kg Shape: Egg-shaped Family: Member of our solar system, satellite of earth Active Relationships: Orbits around the earth Distance from earth: 384'467 km (~364 397 km at perigee, ~406 731 km at apogee) Traveling by car: 130 days Traveling by rocket: 13 hours Traveling by light speed: 1.52 sec Diameter: 3476 km (1/4 of the Earth's) Driving around by car: 4 days Gravity acceleration: 1.62m/sec2 (1/6 of Earth's) Revolution period: 27.3217 days Mean Synodic period(new moon to new moon): 29.530588861 days Mean orbital velocity: 1.023 km/sec

Category: Geography

8 Terms

Created by: tula.ndex

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms

An eclipse of the sun occurs on at new moon, while an eclipse of the moon can occur on at full moon.

Domain: Astronomy; Category: Moon

Els eclipsis de sol es produeixen quan hi ha lluna nova, mentre que els eclipsis de lluna es produeixen en lluna plena.

Domain: Astronomy; Category: Moon

The moon causes many of the tides in the earth's oceans, This is because of the gravity force between the earth and moon. at full moon and new moon, the sun earth and moon are lined up, producing the higher than normal tides. When the moon is at first or last quarter, smaller neap tides form.

Domain: Astronomy; Category: Moon

La lluna provoca moltes de les marees que es produeixen als oceans terrestres. Aquest fenomen es deu a la força gravitatòria entre la Terra i la lluna. Durant la lluna plena i la lluna nova, el sol, la Terra i la lluna estan alineats i això fa que les marees siguin més altes del que és habitual. Quan la lluna es troba en quart creixent o quart minvant, es produeixen marees mortes.

Domain: Astronomy; Category: Moon

Easter is the first Sunday after the first Saturday after the first full moon after the equinox. (The equinox is quite often March 21, but can also occur on the March 20 or 22.)

Domain: Astronomy; Category: Moon

Pasqua cau el primer diumenge posterior al primer dissabte després de la primera lluna plena posterior al equinocci. (L'equinocci acostuma a ser el 21 de març, però també pot ser el 20 o 22 de març).

Domain: Astronomy; Category: Moon

Though several flags of the United States have been planted on the moon, the U.S government makes no claim to any part of the moons surface. The U.S is party to the Outer Space Treaty, which places the moon under the same jurisdiction as international waters. This treaty also restricts use of the moon to peaceful purposes, explicitly banning weapons of mass destruction, and nuclear weapons, and military installations of any kind. A second treaty, The Moon Treaty, was proposed to restrict the exploitation of the moon's resources by any single nation, but it has not been signed by any of the space-faring nations.

Domain: Astronomy; Category: Moon

Encara que s'hagin plantat diverses banderes dels Estats Units a la superfície de la lluna, el govern dels E.U.A. no reclama cap territori del satèl·lit. De fet els Estats Units és membre del Tractat de l'Espai Exterior, segons el qual la lluna està regida per la mateixa jurisdicció que les aigües internacionals. Aquest tractat també limita l'ús de la lluna a propòsits de pau, i prohibeix específicament les armes de destrucció massiva, les armes nuclears i qualsevol tipus d'instal·lació militar. Es va proposar un segon tractat, el Tractat de la Lluna, per tal d'evitar que l'explotació de recursos de la lluna el realitzés una sola nació, però no l'ha signat cap nació amb activitat espacial.

Domain: Astronomy; Category: Moon

The moon has almost no atmosphere, because of its weak gravity. All types of gas will escape from its surface. Without atmosphere, there is no wind or water erosion. The moon's surface is about the same now as it was 3 billion years ago. The astronauts' footprints remain unchanged in the moon's surface. The footprints should last at least 10 million years.

Domain: Astronomy; Category: Moon

La lluna pràcticament no té atmosfera perquè la seva força de la gravetat és molt dèbil. Qualsevol tipus de gas s'escaparia de la seva atmosfera. Sense atmosfera, no hi ha erosió del vent, ni de l'aigua. L'atmosfera actual de la lluna és pràcticament idèntica a com era fa 3.000 milions d'anys. Les petjades dels astronautes que es troben a la superfície de la lluna no han variat. Aquestes petjades restaran intactes com a mínim 10 milions d'anys.

Domain: Astronomy; Category: Moon

The surface temperature fluctuates from +300 degrees F during 2 week daystime to -270 degrees F during the 2 week midnight. this is because there is not enough atmosphere to keeo the moon warm at night, nor protect it from the sun's rays in the daytime.

Domain: Astronomy; Category: Moon

La temperatura de la superfície fluctua entre uns 150ºC(+300ºF)durant les 2 setmanes que dura el dia i uns -170ºC(-270ºF)durant les 2 setmanes que dura la nit. per aquest motiu no hi ha suficient atmosfera per mantenir la lluna càlida durant la nit, ni per protegir-la dels rajos del sol durant el dia.

Domain: Astronomy; Category: Moon

Because of the loss of orbital energy to gravity from the Earth, the moon is very gradually moving away from the earth. In the very early history of the Earth, the moon looked about 3 times larger in apparent size in the sky, because it was closer to the earth.

Domain: Astronomy; Category: Moon

A causa de la pèrdua d'energia orbital cap a la gravetat de la Terra, mica en mica la lluna es va allunyant del nostre planeta. Al principi de la història de la Terra, la lluna vista des de la Terra semblava unes 3 vegades més gran, perquè estava més a prop del nostre planeta.

Domain: Astronomy; Category: Moon

The same side of the Moon always faces the earth. The moon's rotation period id synchronous with its revolution period around he Earth.

Domain: Astronomy; Category: Moon

La cara de la lluna que es veu des de la Terra sempre és la mateixa. El periode de rotació de la lluna està sincronitzat amb el periode de revolució al voltant de la Terra.

Domain: Astronomy; Category: Moon

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Category: Other

By: tula.ndex

Its amazing what we can do with just a little ...

Category: Travel

By: tula.ndex

New Species found recently.

Category: Animals

By: tula.ndex

It is the ‘coming together of two or more ...

Category: Technology

By: tula.ndex